תנאי השימוש באתר

גולש יקר, הביקור והשימוש באתר המופעל על ידי יהודה מזרחי סוכנות ושיווק מוניות ורכבים בע״מ (להלן: "החברה"), שכתובתו https://www.skoda-ym.co.il (להלן: "האתר"), כפופים לתנאי שימוש אלו (להלן: ״תנאי השימוש״). הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה לתנאים אלו. אם את/ה אינך מסכים/מה לתנאים, את/ה מתבקש/ת להימנע מביקור ושימוש באתר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולכן מומלץ לחזור ולהתעדכן בתנאי השימוש באופן תדיר. מטעמי נוחות מסמך זה מנוסח בלשון זכר, אולם מיועד לנשים ולגברים כאחד.

 1. מדיניות הפרטיות הזמינה באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 2. הינך רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד.
 3. המידע באתר הינו מידע כללי המובא לשם נוחות בלבד. אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי.
 4. אנו עושים את מיטב מאמצינו שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק אך ייתכן כי נפלו טעויות. הינך מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה שגוי, לא מדויק או לא מעודכן. החברה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן.
 5. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, והן עשויות לא לתאום את המציאות. עליך לפנות לנציג מכירות של החברה על מנת לקבל פרטים מדויקים ו/או עדכניים.
 6. לפני ביצוע כל עסקה בהסתמך על מידע כלשהו המצוי באתר, עליך לבדוק את העובדות ולאשרן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לראות בנתונים המופיעים באתר כמחייבים או ככאלו היוצרים הצעה מחייבת או מצג כלשהו. ידוע לך כי רק הסכם מחייב בין החברה לבינך יחייב את הצדדים לאותו הסכם. הינך פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להיגרם לך בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכותך עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.
 7. חלק ממתן השירותים על ידי החברה או התקשרות עימה יהיו בכפוף להסכמים ו/או תנאים מחייבים אחרים החלים בין החברה לבין יבואן הרכב ו/או בינך לבין יבואן הרכב. אין בתנאי השימוש כדי לשנות או לגרוע מהם. כל הסכם או תנאי כאמור יגברו על האמור באתר, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות.
 8. אתרים, שירותים או מידע של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד החברה או מי מטעמה.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד ויש לך את אפשרות הבחירה אם ללחוץ על קישורים אלו או לא. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת בשום אחריות לתכנים ולמידע המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
 10. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות שטרם נרשמו, ולרבות הטקסט, עיצוב האתר, התוכן המילולי וכל מידע אחר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
 11. מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות סימנים, לוגו, או כל אובייקט אחר המופיע באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
 12. הינך מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין החלות על שימושך באתר, לרבות תנאי שימוש אלו.
 13. הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח או כל הוצאה שיגרמו לה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, עיצום כספי, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או שימוש פסול או בלתי חוקי ו/או אי ציות להוראות הדין ו/או מכל ממעשה ו/או מחדל שלך.
 14. החברה רשאית להתיר או לאסור את שימושך באתר בכל זמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. על כל תביעה, דרישה או בקשה הקשורות באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב-יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
 16. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות מכתב בדואר לכתובת: שדרות הר ציון 56 תל אביב או במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: irit.r.ym@gmail.com.

תיאום פגישה ונסיעת מבחן

השאירו את הפרטים שלכם ונציג שלנו ייצור עמכם קשר בהקדם לתיאום: